Thầy Đồng Ngộ ~ PHAN NGỌC LỢI

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ 

Chủ trì chùa Thiên Hưng
Nhơn Hưng - Thị Xã Anh Nhơn - Bình ĐịnhThầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ


Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ

Thầy Đồng Ngộ
Phan Ngọc Lợi

3 nhận xét:

Đăng nhận xét