Cổng Thành Thị Xã Bình Định ~ PHAN NGỌC LỢI

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Mặc trước cổng thành Thị Xã Bình Định:

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định


Mặc sau cổng thành Thị Xã An Nhơn:

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định

Cổng Thành Thị Xã Bình Định


Phan Ngọc Lợi

2 nhận xét:

Đăng nhận xét