YOGA CƯỜI THẬT TUYỆT ~ PHAN NGỌC LỢI

YOGA CƯỜI THẬT TUYỆT

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười


Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười cùng bác Lý Phi Hùng

Yoga Cười


Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười

Yoga Cười
Một số hình ảnh về lớp huấn luyện Yoga Cười ngày 14-15 tháng 12 năm 2013
Do bác Trịnh Xuân Trường tổ chức


Phan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét