MEKONG KÝ SỰ TẬP 6 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ MYANMAR- LÀO- THÁI LAN) ~ PHAN NGỌC LỢI