MEKONG KÝ SỰ TẬP 5 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) ~ PHAN NGỌC LỢI