HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÓNG DẤU ẢNH BATCH WATERMARK ~ PHAN NGỌC LỢI