Điều Khoản Làm Đối Tác Youtube ~ PHAN NGỌC LỢI

Điều Khoản Làm Đối Tác Youtube

Chương trình Đối tác YouTube Điều khoản

Cùng với các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Chương trình đối tác của YouTube (mỗi trong số đó có thể được cập nhật theo thời gian và được kết hợp trong tài tham khảo) YouTube, Các điều khoản Chương trình Đối tác YouTube sau đây áp dụng đối với sự tham gia của bạn trong Chương trình đối tác của YouTube (the " Các điều khoản"). Xin vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận. Nếu bạn không hiểu hay chấp nhận bất kỳ phần nào của Điều khoản này, bạn không nên tải lên nội dung kiếm tiền trên YouTube.Doanh thu lưu hành tiền tệ. YouTube sẽ trả tiền cho bạn như sau:

Doanh thu quảng cáo. YouTube sẽ trả cho bạn 55% doanh thu ròng được công nhận bởi YouTube từ quảng cáo hiển thị hoặc trực tiếp bởi YouTube hoặc một bên thứ ba được uỷ quyền về các trang xem nội dung của bạn hoặc trong hoặc trên máy nghe nhạc video YouTube cùng với streaming của nội dung của bạn. YouTube không bị bắt buộc để hiển thị bất kỳ quảng cáo cùng với video của bạn và có thể xác định loại và định dạng quảng cáo có sẵn trên dịch vụ YouTube. Để rõ ràng, YouTube có quyền giữ lại tất cả các khoản thu khác phát sinh từ dịch vụ YouTube, bao gồm bất kỳ khoản thu liên quan đến quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm.

Doanh thu thuê bao. YouTube sẽ trả cho bạn 55% tổng doanh thu thuần công nhận bởi YouTube từ phí thuê bao là do quan điểm hàng tháng hoặc watchtime của nội dung của bạn như là một tỷ lệ phần trăm của các quan điểm hàng tháng hoặc watchtime của tất cả hay một phần nội dung tham gia đăng ký có liên quan cung cấp (theo quyết định của YouTube). Nếu nội dung của bạn được bao gồm trong và được xem bởi một người dùng trong nhiều dịch vụ đăng ký, YouTube sẽ trả tiền cho bạn dựa vào việc cung cấp thuê bao với số tiền cao nhất của doanh thu thuần công nhận bởi YouTube, theo tính toán của YouTube.

Yêu cầu thanh toán tài khoản. Để kiếm được hoặc nhận tiền của bất kỳ khoản thu nào dưới đây, bạn phải luôn có một tài khoản đang hoạt động AdSense liên kết với tài khoản người dùng YouTube của bạn (s) (hay phương thức thanh toán khác như yêu cầu của YouTube). YouTube không nợ bạn cho bất kỳ doanh thu có thể được kết hợp với nội dung của bạn trong bất kỳ khoảng thời gian mà bạn không có một phương pháp thanh toán hợp lệ.

Điều khoản thanh toán, hạn chế và thuế. YouTube sẽ trả lại cho bạn bất kỳ khoản thu do trong khoảng sáu mươi (60) ngày sau khi kết thúc của bất kỳ tháng dương lịch, miễn là dư bạn kiếm được là 100 ít nhất là US $ (hoặc tương đương bằng tiền địa phương) tại thời gian thanh toán là do. Bạn không có quyền để kiếm được hoặc nhận bất kỳ khoản thu liên quan đến nội dung của bạn trong bất kỳ trường hợp sau đây: (a) nếu một hoặc các bên thứ ba đòi hỏi quyền lợi cho thành phần nào đó của nội dung của bạn ngoại trừ trong trường hợp chính sách hoặc các hệ thống của YouTube hỗ trợ việc chia sẻ một phần doanh thu với bạn, như được xác định bởi YouTube; (b) nếu lưu hành tiền tệ bị vô hiệu hóa trên nội dung của bạn bởi bạn hoặc bởi YouTube; hoặc (c) sự tham gia của bạn trong Chương trình Đối tác YouTube bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo mục 4 dưới đây. YouTube sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn nếu có những tình huống xảy ra.

Chấm dứt. Một trong hai bên có thể chấm dứt những điều khoản cho thuận tiện với thông báo trước 30 ngày trước bằng văn bản đến khác (bao gồm cả thông qua phương tiện điện tử). YouTube có thể hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt sự tham gia của bạn trong Chương trình Đối tác YouTube ngay lập tức sau khi thông báo bằng văn bản (bao gồm cả thông qua phương tiện điện tử) nếu YouTube hợp lý xác định hoặc nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản. Để rõ ràng, trong trường hợp có sự chấm dứt của các Điều khoản Điều khoản dịch vụ YouTube sẽ tồn tại và tiếp tục áp dụng để sử dụng dịch vụ của YouTube.

Luật chi phối. Các quy định luật pháp hiện hành và giải quyết tranh chấp của các khoản dịch vụ YouTube cũng sẽ áp dụng đối với các Điều khoản.

Linh tinh. Các thuật ngữ được sử dụng nhưng không quy định tại các Điều khoản này sẽ có ý nghĩa cho các điều khoản như trong Điều khoản Dịch vụ của YouTube. Những điều khoản thay thế mọi thoả thuận trước đây hay hiện tại giữa bạn và YouTube liên quan đến Chương trình đối tác YouTube, bao gồm bất kỳ thỏa thuận lưu hành tiền tệ trước đó đang có hiệu lực giữa bạn và YouTube là ngày có hiệu lực. Trừ khi được sửa đổi bởi các Điều khoản, Điều khoản dịch vụ YouTube vẫn còn hiệu lực và tác dụng. Quyền của YouTube để sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của dịch vụ (như mô tả trong Điều khoản Dịch vụ của YouTube) cũng sẽ áp dụng đối với các Điều khoản.

Phan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét