4 Nguyên Tắc Của Người Thành Công ~ PHAN NGỌC LỢI

4 Nguyên Tắc Của Người Thành Công

4 Nguyên Tắc Của Người Thành Công

Nguyên Tắc Của Người Thành Công

Hi bạn

Có 3 Nguyên Tắc mình chia sẻ còn nguyên tắc thứ 4 để dành cho bạn.I/. Cảm Xúc Khao Khát.
II/. Ra Quyết Định.
III/. Kỹ Luật Phải Quyết Tâm Thực Hiện Nó
              Gồm Có 12 Ký Luật:

1. Rõ Ràng:
             What .....?
             How Much ....?
             By When .....?


2. Chuẩn Bị:
Bước 1. Liệt kê tất cả những việc cần làm trong năm(tốt nhất 101 công việc).
Bước 2. Lập kế hoạch năm.
Bước 3. Kế hoạch quý.
Bước 4. Kế hoạch tháng.
Bước 5. Kế hoạch tuần.
Bước 6. Kế hoạch ngày.
Trước khi ngủ lên 5 việc ngày mai làm.

3. Tập Trung:
1 thời điểm chỉ làm được 1 công việc
Nguyên Tắc Của Người Thành Công

4. Pareto 80/20:
Nguyên Tắc Của Người Thành Công

Bước 1 Những công việc phải làm.
Bước 2 Công việc nên làm.
Bước 3 Công việc mình thích.
Bước 4 Công việc giao cho người khác:
     Giao chức vụ và quyền lợi
     Thuê chuyên gia
     Sức mạnh thông tin
     Tiền
     Mối quan hệ
Bước 5 Công việc xong xóa bỏ tất cả


5. Parkinson:
    Liệt kê 3 mục tiêu cho năm, quý, tháng, tuần và ngày
    Xong việc xóa đi.


6. Thế Chân: Tại vì sự việc luôn luôn thay đổi7. Đòn Bẩy:
   Người khác
   Tiền
   Trí Thức
   công cụ khác 
   vân vân và vân vân


8. Thời Điểm:9. Giải Pháp Cắt giảm:


10. Tiến Trình:
Mỗi sáng bế 1 con bò 
Luật 20 giờ khá
Luật 20 ngày giỏi
Luật 4000 giờ chuyên gia


11. Quán Tính Xây Dựng 1 Thói Quen:


12. Tưởng Thưởng Ăn Mừng:IV/. Nguyên Tắc Cho Riêng Bạn Rút Ra


Chúc Các bạn thành công trong cuộc sống!


Phan Ngọc Lợi
Mới học được chia sẻ lại

0 nhận xét:

Đăng nhận xét