36 Kế Binh Pháp Tô Tử 8 Ám Đỗ Trần Thường ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 8 Ám Đỗ Trần Thường

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 8 Ám Đỗ Trần Thường

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.


Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét