36 Kế Binh Pháp Tô Tử 9 Cách Bờ Xem Lửa ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 9 Cách Bờ Xem Lửa

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 9 Cách Bờ Xem Lửa

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.
Sau Trận Quan Độ, Viên Thiệu đại bại trước Tào Tháo rồi chẳng bao lâu qua đời. Các con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy chạy tới nương nhờ Công Tôn Khang. Có người khuyên Tào Tháo thừa thắng tấn công để bắt nốt Viên Thượng, Viên Khang, Tào Tháo cho rằng không cần vội vì sớm muộn gì trong nội bộ địch cũng có loạn và rút quân. Quả nhiên Công Tôn Khang thấy Tào Tháo rút quân bèn chém đầu Viên Thượng, Viên Hy và xin hàng Tào Tháo. Ngày nay thường thấy là kế ‘Tự diễn biến’.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét