36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 2 Vay Ngụy Cứu Triệu ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 2 Vay Ngụy Cứu Triệu

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 2 Vay Ngụy Cứu Triệu

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Để cứu nước Triệu thì cần mang quân vây nước Ngụy


Thời Chiến Quốc, Bàng Quyên đem quân nước Ngụy tấn công nước Triệu rất gấp.
Tôn Tẫn, bạn học cũ của Bàng Quyên, bày kế cho nước Tề đem quân vây nước Ngụy,
y rằng Bàng Quyên phải kéo quân về giải vây, nước Triệu được cứu.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét