MEKONG KÝ SỰ TẬP 2 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) ~ PHAN NGỌC LỢI