MEKONG KÝ SỰ TẬP 4 PHẦN TRÊN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC TẬP 16 ~ PHAN NGỌC LỢI