MEKONG KÝ SỰ TẬP 3 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ TRUNG QUỐC) ~ PHAN NGỌC LỢI