MEKONG KÝ SỰ TẬP 11 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ CAMPUCHIA) ~ PHAN NGỌC LỢI