MEKONG KÝ SỰ TẬP 18 (TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM) ~ PHAN NGỌC LỢI