MEKONG KÝ SỰ TẬP 19 (TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM) ~ PHAN NGỌC LỢI