MEKONG KÝ SỰ TẬP 16 (TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM) ~ PHAN NGỌC LỢI