MEKONG KÝ SỰ TẬP 15 ( TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM) ~ PHAN NGỌC LỢI