MEKONG KÝ SỰ TẬP 12 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ CAMPUCHIA) ~ PHAN NGỌC LỢI