MEKONG KÝ SỰ TẬP 14 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ CAMPUCHIA) ~ PHAN NGỌC LỢI