MEKONG KÝ SỰ TẬP 13 (PHẦN TRÊN LÃNH THỔ CAMPUCHIA) ~ PHAN NGỌC LỢI