36 Kế Binh Pháp Tô Tử 16 Muốn Bắc Nên Thả ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 16 Muốn Bắc Nên Thả

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 16 Muốn Bắc Nên Thả

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Muốn bắt thì phải thả.Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

2 nhận xét:

Đăng nhận xét