36 Kế Binh Pháp Tô Tử 22 Đón Cữa Bắt Trộm ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 22 Đón Cữa Bắt Trộm

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 22 Đón Cữa Bắt Trộm


36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Đóng cửa bắt giặc, dồn giặc vào thế bí không thể chạy thoát.


Thời Chiến Quốc, Tôn Tẫn và Bàng Quyên ban đầu là hai học trò cùng thầy Quỷ Cốc tử, nhưng sau đó trở thành cừu thù và là địch thủ chính của nhau trên chiến trường. Trong trận chiến quyết định, Tôn Tẫn sai quân Tề dùng kế rút bếp để lừa Bàng Quyên và quân Ngụy tiến sâu vào đường hẻm Mã Lăng. Khi toàn bộ quân Ngụy đã rơi vào bẫy phục kích, Tôn Tẫn sai bịt đường hẻm và bắn tên, quân Ngụy đại bại, Bàng Quyên cũng bỏ mạng trong đám loạn tên.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

1 nhận xét: