36 Kế Binh Pháp Tô Tử 27 Giả Si Bất Điên ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 27 Giả Si Bất Điên

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 27 Giả Si Bất Điên


36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng.


Thời nhà Tống, Nùng Trí Cao tự xưng đế ở phương Nam, hoàng đế nhà Tống phái quân đánh nhiều lần không được. Đại tướng Địch Thanh bèn bày kế giả đò sợ hãi làm quân của Nùng Trí Cao lơi là phòng bị, tức thì quân Tống tấn công đánh bại quân Nùng Trí Cao.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét